Atminimo lenta kun. pranciškonui Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai

2021 metai ilgam išliks Kretingiškių širdyse, nes LR Seimas juos paskelbė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. Net COVID – 19 pandemija nesutrukdė žmonėms minėti šio žymaus kunigo pranciškono 250 – ąsias gimimo metines, prisiliesti prie dvasinio ir materialaus palikimo lietuvių tautai. Spalio 30 d. pavakaryje Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius Kretingos bažnyčioje pašventino atminimo lentą, skirtą kun. Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai įamžinti. Šventėje dalyvavo ir žymus skulptorius Algirdas Bosas, šio kūrinio autorius. Po šv. Mišių pamaldų dalyviai susirinko Kretingos senosiose kapinėse prie J. A. Pabrėžos palaidojimo vietos, maldomis ir giesmėmis pagerbė „savo“ šventąjį.

Atminimo lenta

Lentos šventinimas

Lentą sukūrė skulptorius A. Bosas

Prie J. A. Pabrėžos kapo Kretingoje

Steigimo aktas